SKU:

NEUPLATŇUJE SE

Jungle Juice The Real Amsterdam

čistič kůží

13,01  - 17,36 

Popis

Čistič kůží. Efektivně vyčistí krev, tuk, skvrny od kávy a jiné.

Negativní účinky pro člověka, zvířata a živé organismy:

Při vdechnutí se váže na hemoglobin místo kyslíku a může tak vyvolat omámení. Proces též zvýší tepovou srdce frekvenci, aby tělo kompenzovalo nedostatek kyslíku. Z toho důvodu by s přípravkem neměly pracovat osoby se srdečními obtížemi.

Při styku s tkání je vysoce dráždivý.

Varianty

M – Jungle Juice 15ml

L – The Real Amsterdam Extra Strong 30ml

Recenze

Poppers a jiné látky uvolňující či omamné sexuální látky

Tip a upozornění

Distributor nám jednou nabídl dodávku s poškozeným těsněním, kde látka i přes uzavření vytékala. To jsme odmítli. Zákaznící nám sdělili, že koupili v jiném obchodě a že jim to doma i přes uzavření smrdí. To se nesmí stát. Reklamujte to. Ředidlo, barvy a jiné látky s vysokým zápachem také při uzavření nesmrdí a můžete je mít přímo doma.

Návod

Nejprve vyzkoušejte použitelnost čističe na danou kůži v části, jež není vidět a může být případně znehodnocena.

Aplikujte na znečištěné kůže a třete 1-2 minuty. Zbylou tekutinu osušte. Postup Lze opakovat.

Nebezpečí a instrukce:

Držte mimo dosah dětí a zvířat.

Při neúmyslném polknutí vypláchněte velkým množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

H225 Vysoce těkavá a vysoce hořlavá látka.

H3102, 312, 332 -Zdraví škodlivý při požití, vdechování a styku s kůží

P210, P235, P403 Používejte a skladujte uzamčené v dobře větraných prostorech při teplotě nejvýše 23 °C v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření.

P261 Zamezte vdechování výparů i aerosolů.

P264 Při styku s pokožkou sejměte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte vodou.

P280 Používejte ochranné pomůcky – rukavice, oděv, brýle či obličejový štít.

P301, 312 Při polknutí, necítíte-li se dobře, kontaktujte toxikologické informační centrum.

P340 Při vdechnutí zajistěte přístup čerstvého vzduchu a polohu pro klidné dýchání.

P501 Odstraňte jako nebezpečný odpad

Složení

Hexyl Nitrite, Hexan-1-ol

1,1-Bis(hexyloxy)Hexaxene

UFI:V300-AO6S-K00V-G02P

výrobce: Locker Room Marketing LTD, Kanada

Bezpečnostní list

a podrobné informace v pdf a rtf

Další informace

Hmotnost 100 g
velikost

,

Hodnocení

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Napište první recenzi “Jungle Juice The Real Amsterdam”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte produkt, který chcete vyhledat, a stiskněte enter.